Điều khoản và quy tắc

Các nhà cung cấp ("chúng tôi", "của chúng tôi") của dịch vụ được cung cấp bởi trang web này ("Dịch vụ") không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung và tài khoản nào do người dùng tạo. Nội dung được gửi chỉ thể hiện quan điểm của tác giả.

Dịch vụ này chỉ khả dụng cho những người dùng ít nhất 13 tuổi. Nếu bạn trẻ hơn tuổi này, vui lòng không đăng ký Dịch vụ này. Nếu bạn đăng ký Dịch vụ này, bạn tuyên bố rằng bạn từ độ tuổi này trở lên.

Tất cả nội dung bạn gửi, tải lên hoặc cung cấp cho Dịch vụ ("Nội dung") có thể được nhân viên xem xét. Tất cả Nội dung bạn gửi hoặc tải lên có thể được gửi đến các dịch vụ xác minh của bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn ở các dịch vụ ngăn chặn thư rác). Không gửi bất kỳ Nội dung nào mà bạn cho là riêng tư hoặc bí mật.

Bạn đồng ý không sử dụng Dịch vụ để gửi hoặc liên kết đến bất kỳ Nội dung nào mang tính phỉ báng, lạm dụng, thù địch, đe dọa, spam hoặc giống như spam, có khả năng gây xúc phạm, chứa nội dung người lớn hoặc phản cảm, chứa thông tin cá nhân của người khác, có nguy cơ vi phạm bản quyền, khuyến khích hoạt động bất hợp pháp hoặc vi phạm bất kỳ luật nào. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung và bất kỳ tác hại nào phát sinh từ Nội dung đó hoặc hành vi của bạn.

Chúng tôi có thể xóa hoặc sửa đổi bất kỳ Nội dung nào được gửi vào bất kỳ lúc nào, có hoặc không có lý do, có hoặc không có thông báo. Yêu cầu xóa hoặc sửa đổi Nội dung sẽ chỉ được thực hiện theo quyết định của chúng tôi. Chúng tôi có thể chấm dứt quyền truy cập của bạn vào tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ bất kỳ lúc nào, có hoặc không có lý do, có hoặc không có thông báo.

Bạn đang cấp cho chúng tôi giấy phép không độc quyền, vĩnh viễn, không thể thu hồi, không giới hạn để sử dụng, xuất bản hoặc xuất bản lại Nội dung của bạn liên quan đến Dịch vụ. Bạn giữ bản quyền đối với Nội dung.

Các điều khoản này có thể được thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, vui lòng không đăng ký hoặc sử dụng Dịch vụ. Việc sử dụng Dịch vụ cấu thành sự chấp nhận các điều khoản này. Nếu bạn muốn đóng tài khoản của mình, vui lòng liên hệ chúng tôi.

Back
Top