DeFi

DeFi (Decentralized Finance) là nền tài chính phi tập trung hoạt động trên Smart Contract của blockchain. Nhờ vào tính phi tập trung của blockchain, người dùng có toàn quyền kiểm soát tài sản của họ (non-custodial) trong các ứng dụng DeFi. Việc này giúp DeFi hướng tới nền tài chính mở (Open Finance).
Back
Top